અબતક ચેનલ

અબતક વિશેષ

* અબતક ચેનલ એટલે ...

    * સૌરાષ્ટ્રની ધિંગી ધરાને ઉજાગર કરતી એક માત્ર ચેનલ

    * અબતક મીડીયા ઇલેટ્રોનિક અને પ્રીન્ટનો સમન્વય કરતો એક માત્ર મીડીયા હાઉસ

Scroll To Top